• Vytlačiť

Učebnice z Matematickej analýzy

60x45 adobe pdf

Učebnica MA 1

Základné pojmy (logika, základné prvky matematickej teórie, množiny), reálne čísla (algebraické vlastnosti reálnych čísel, topologické a metrické vlastnosti reálnych čísel, postupnosti reálnych čísel, číselné rady, komplexné čísla), reálne funkcie reálnej premennej (reálne funkcie, limita funkcie, spojitosť funkcie), diferenciálny počet reálnej funkcie (derivácia reálnej funkcie, diferenciál funkcie a derivácie vyšších rádov, aplikácie diferenciálneho počtu), register, literatúra.

60x45 adobe pdf

Učebnica MA – diferenciálny počet

Základné pojmy (logika, základné prvky matematickej teórie, množiny), reálne čísla (základné vlastnosti reálnych čísel, postupnosti reálnych čísel, číselné rady), reálne funkcie reálnej premennej (reálne funkcie, limita funkcie, spojitosť funkcie), diferenciálny počet reálnej funkcie (derivácia reálnej funkcie, diferenciál funkcie a derivácie vyšších rádov, aplikácie diferenciálneho počtu).

60x45 adobe pdf

Učebnica MA – integrálny počet

Neurčitý integrál (metódy integrovania, integrovanie racionálnych funkcií, integrovanie iracionálnych funkcií, integrovanie goniometrických a hyperbolických funkcií, riešené príklady), riemannov určitý integrál (základné vlastnosti riemannovho integrálu, výpočet riemannovho integrálu, integrovanie párnych, nepárnych a periodických funkcií, numerické integrovanie, nevlastný integrál, aplikácie riemannovho integrálu).

60x45 adobe pdf

Základy matematickej analýzy pre manažérov

Reálne funkcie a ich vlastnosti (postupnosti reálnych čísel, číselné rady, reálne funkcie, limita funkcie, spojitosť funkcie), diferenciálny počet reálnej funkcie (derivácia reálnej funkcie, aplikácie diferenciálneho počtu, priebeh funkcie), integrálny počet reálnej funkcie (neurčitý integrál, riemannov určitý integrál).