Slajdy o nekonečných radoch

Číselné rady

Číselné rady

Postupnosť a číselný rad, konvergencia a súčet nekonečného radu, nutná podmienka konvergencie, operácie s radmi, rady s nezápornými členmi, kriotériá konvergencie, Alternujúci rad, Leibnizovo kritérium, absolútna konvergencia, veta o preusporiadaní pre neabsolútne konvergentné rady.

60x45 adobe pdf

Funkcionálne rady

Postupnosť funkcií, bodová a rovnomerná konvergencia, rad funkcií a jeho bodová a rovnomerná konvergencia, kritériá rovnomernej konvergencie, vlastnosti rovnomerne konvergentných radov, mocninové rady, polomer konvergencie, vlastnosti mocninových radov, Taylorov rad.

60x45 adobe pdf

Fourierove rady

Skalárny súčin funkcií, ortogonálny systém funkcií, Fourierove koeficienty a Fourierov rad všeobecne, Fourierove rady vzhľadom ku trigonometrickému systému, párne a nepárne rozšírenie funkcie, sínusový a kosínusový rad funkcie, Fourierov rad pre ľubovoľnú periódu.

60x45 adobe pdf

Fourierove rady zadania

SZadania úloh pre samostatnú prácu.

Legetøj og BørnetøjTurtle