Pracovné listy wxMaxima

Geometrické aplikácie určitého integrálu

Výpočet veľkosti plochy ohraničenej grafmi funkcií alebo krivkou, dĺžka rovinnej krivky, objemy a plochy plášťa rotačných telies

Nekonečný rad

Postupnosť čiastočných súčtov, kritériá konvergencie pre rady s nezápornými členmi.

Nekonečný funkčný rad

Postupnosť funkcií a jej obor konvergencie, limitné funkcie, rad funkcií, obor konvergencie funkčného radu.

Mocninové rady

Polomer konvergencie mocninového radu, súčet mocninových radov, Taylorov a McLaurinov rad.

Fourierove rady

Rozvoj do Fourierovho radu na intervale dĺžky 2π, Fourierov rad na intervale ľubovoľnej dĺžky 2h, kosínusový rad párneho rozšírenia funkcie, sínusový rad nepárneho rozšírenia funkcie.

Funkcie komplexnej premennej

Komplexné čísla, algebraický a exponenciálny tvar komplexného čísla, komplexné odmocniny, elementárne funkcie v komplexnom obore, možnosti vizualizácie funkcií komplexnýxh premenných.

Derivácia funkcie komplexnej premennej

Cauchy-Riemannove vzťahy, derivácia funkcie, holomorfná funkcia.

Diferenciálne rovnice prvého rádu

Smerové pole, rovnice so separovanými premennými, homogéna rovnica, lineárna deiferenciálna rovnica 1.rádu, Bernoulliho rovnica.

Diferenciálne rovnice vyššiehho rádu

Diferenciálna rovnica n-tého rádu s konštantnými koeficientmi, riešenie homogénnej rovnice, riešenie nehomogénnej rovnice metódou variácie konštánt,špeciálny tvar pravej strany nahomogénnej rovnice.

Systémy obyčajných diferenciálnych rovníc

Systéme obyčajných diferenciálnych rovníc prvého rádu s konštantnými koeficientmi, všeobecné riešenie homogénneho systému, určenie partikulárneho riešenia nehomogénneho systému metódou variácie konštánt, určenie partikulárneho riešenia pre špeciálny tvar pravej strany.

Legetøj og BørnetøjTurtle