Úvod do programovania v prostredí R

60x45 adobe pdf

Úvod do prostredia R

Charakteristika prostredia R, zdroje a inštalácia, dokumentácia. R ako kalkulátor, dátové typy v prostredí R, dátové štruktúry jazyka R a práca s nimi.

60x45 adobe pdf

Základy grafiky v R

Možnosti grafickej prezentácie dát v prostredí R, jednoduchý graf, uloženie grafov do grafických súborov, úpravy symbolov, typy čiar a ich farebnosť, farebnosť ostatných komponentov grafu, pridávanie textu do grafu, formátovanie pridávaného textu, použitie vlastných súradnicových osí, rozdelenie kresliacej plochy pre viacero grafov, viacero kriviek v jednom grafe, správa viacerých grafických okien, pridávanie legendy ku grafu.

60x45 adobe pdf

Rozdelenia pravdepodobnosti

Implementované funkcie pre prácu z rozdeleniami a používané prefixy, implementované diskrétne rozdelenia, implementované spojité rozdelenia, náhodný výber a generovanie náhodných hodnôt z daného rozdelenia, výpočty pravdepodobností, kvantily, funkcie definované uživateľom.

60x45 adobe pdf

Základné funkcie zo štatistiky

Výpočet výberových charakteristík, implementované funkcie pre výberové charakteristiky, použitie funkcií sapply() a tapply(), miery štatistickej závislosti, intervaly spoľahlivosti, základné testy štatistických hypotéz.

60x45 adobe pdf

Ďalšie možnosti vizualizácie dát

Stĺpcový graf, dopĺňanie popisov do stĺpcového grafu, možnosti vizualizácie viacrozmerných dát v stĺpcovom grafe, koláčové diagramy, dopĺňanie číselných údajov do grafu, 3D efekt v koláčovom grafe - knižnica plotrix, vejárovité porovnanie podielov, histogramy a ich prispôsobovanie, box ploty, Q-Q (kvantil-kvantil)ploty, detekcia ťažkých chvostov rozdelenia.

60x45 adobe pdf

Testovanie hypotéz

Testy významnosti, jednovýberové testy, t-test, test pre rozptyl, znamienkový test, Wilcoxonov test, dvojvýberové testy, Z-test, t-test, Fisherov test, párové testy, testy zhody, chí-kvadrát test dobrej zhody, chí-kvadrát test nezávislosti, Kolmogorov-Smirnovov test.

60x45 adobe pdf

Regresia a lineárne modely

Miery štatistickej závislosti, výpočet kovariančnej matice, test pre korelačný koeficient, všeobecný lineárny model, jednoduchá lineárne regresia, graická prezentácia regresnej priamky, analýza regresného modelu - kvalita vyrovnania, implementované funkcie pre lineárne modely, polynomiálna regresia, zobrazenie regresnej krivky, multilineárny model, transformácie premenných, logistická regresia, predikcia modelu.

60x45 adobe pdf

Práca so súbormi a základy programovania v R

Načítanie a ukladanie dát do súboru, možné formáty dátových súborov, výstupy programu v R do súboru, riadenie toku programu v R, aritmetické operátory a matematické funkcie, podmienené príkazy a tvary testovacích podmienok, cykly for a while, definovanie a použitie vlastných funkcií, tvorba a spúšťanie skriptov v jazyku R.

Legetøj og BørnetøjTurtle